Chứng Nhận & Giải Thưởng 2021-08-30T10:57:01+00:00

CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

SPS dựa trên nền tảng cốt lõi là hệ thống quản lý vận hành tiên tiến, dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp. Những chứng nhận và giải thưởng này là bằng chứng khách quan ghi nhận sự nỗ lực của SPS trong hoạt động quản lý, cải tiến chất lượng liên tục để đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng, xử lý những sự cố kỹ thuật khó khăn, phức tạp nhất ở các tòa sang trọng và các nhà máy lớn hàng đầu Việt Nam.

CHỨNG NHẬN

GIẢI THƯỞNG

THƯ KHEN NGỢI