BIM – nối ngành xây dựng đến cách mạng công nghiệp 4.0

BIM – nối ngành xây dựng đến cách mạng công nghiệp 4.0

Để có một tòa nhà thì ngành công nghiệp xây dựng phải tạo ra sản phẩm và đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, cho đến năm 2010, theo thống kê cho thấy, nếu chi phí xây dựng một công trình là 1 thì chi phí bảo trì phải là 5 và chi phí vận hành phải từ 50 – 200. Do thời gian sử dụng của một tòa nhà dài hơn rất nhiều lần so với thời gian tạo lập ra tòa nhà đó”.Tuy nhiên, tại Việt Nam chỉ biết đến BIM chưa quá 10 năm, so với thời gian vận hành của một công trình ít nhất cũng là 30 năm. Như vậy, Việt Nam thiếu một hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu được tổ chức chặt chẽ và ghi chép đầy đủ.

2020-08-03T10:24:02+00:00